Ochrana osobních údajů

ENGLISH BELLOW!

Kdo jsme

Naše webová adresa je https://shop.symbolic.cz.

Provozovatelem e-shopu Symbolic SHOP je Martin Halma, IČO 87323702, Pod drahou 21, 28123 Starý Kolín.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Sbíráme od vás data, které potřebujeme k vyřízení vašeho nákupu, tedy vaše jméno, adresu, telefon, e-mail, IP adresu.

Veškeré tyto údaje se automaticky mažou po 15 měsících od data objednávky.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

V kontaktních formulářích vyžadujeme vaše kontaktní údaje, tedy jméno, e-mail a telefon. Tyto data neposkytujeme třetím stranám.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Žádná analytická data nesbíráme.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše data s nikým nesdílíme.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí. Jinak vaše data nikam neposíláme.

Vaše kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@symbolic.cz nebo dastin@symbolic.cz

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše data chráníme přes zabezpečené připojení a přístup k nim přes přihlášení má pouze jeden člověk.

Jaké máme postupy při úniku informací

Doufáme, že se tak nestane, děláme pro to maximum… J

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Od třetích stran údaje nezískáváme.

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Nic takového u nás nečekejte.

Zdroj: WooCommerce

Tato část textu, obsahuje základní informace o osobních údajích, které shromažďujete. Avšak, na základě toho, jaká nastavení a pluginy používáte, můžou se shromažďovaná data lišit. Doporučujeme konzultaci s právníkem a úpravu či kontrolu informací, zobrazovaných v ochraně osobních údajů.

Sbíráme informace o vás, během nákupního procesu na našem e-shopu.

Jaká data sbíráme a uchováváme

Během návštěvy naší stránky, budeme sledovat:

 • Již zobrazené produkty: tyto informace můžeme použít k zobrazení již prohlédnutých produktů.
 • Lokace, IP adresa a typ prohlížeče: tyto údaje používáme např. pro spočítání daní a poštovného
 • Adresa dodání: O zadání tohoto údaje Vás žádáme z důvodu předběžné kalkulace ceny za dopravu dříve, než vytvoříte objednávku a bude Vám zasláno zboží.

Soubory cookie také používáme ke sledování obsahu košíku při procházení našich stránek.

Pokud u nás budete nakupovat, vyžádáme si od vás informace jako jsou vaše jméno, fakturační adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, kreditní karta/platební údaje a také volitelné informace o vašem účtu jako jsou uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou použity k účelům jako např.:

 • Zaslat informace o vašem účtu a objednávce
 • Odpovědět na vaše požadavky včetně vrácení peněz a reklamací
 • Zpracovat platbu a předejít podvodům
 • Nastavit váš účet v našem obchodě
 • Dodržujte veškeré právní předpisy, které máme, například výpočet daní
 • Zlepšete nabídku našich obchodů
 • Zasílat marketingové zprávy v případě, že se je rozhodnete odebírat.

Pokud vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, email a telefonní číslo, které budou použity v budoucnu pro vyplnění stránky pokladny.

Vaše informace obykle ukládáme po dobu, po kterou je používáme k účelům, pro které byly vyžádány a poté již není právně nutné je uchovávat. Kupříkladu informace o objednávce uchováváme po dobu 15 měsíců kvůli daňovým a účetním účelům. Tyto informace obsahují vaše jméno, email, fakturační a doručovací adresu.

Budeme rovněž uchovávat komentáře či recenze, pokud se je rozhodnete zveřejnit.

Kdo z našeho týmu má přístup

K informacím, které nám poskytnete, mají přístup členové našeho týmu. Například jak Administrátoři, tak Manažeři obchodu mají přístup k:

 • Informace o objednávce, jako jsou co bylo zakoupeno, kdy to bylo zakoupeno a kam by mělo být zboží zasláno, a
 • Informace o zákazníkovi jako jsou vaše jméno, emailová adresa, fakturační a doručovací adresa.

Členové našeho týmu mají přístup k těmto informacím, aby pomohli zpracovávat objednávky, refundace a poskytovali podporu zákazníkům.

Co sdílíme s ostatními

Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají při zpracování vašich objednávek a námi poskytovaných služeb, například platební brány PayPal a Stripe.

Platby

Platby realizujeme pomocí služeb PayPal a Stripe. Tyto služby od vás požadují data spojená s úspěšnou platbou objednávky (tedy informace o účtu PayPal či číslo kreditní nebo debetní karty).


ENGLISH:

Who we are

Our web address is https://shop.symbolic.cz .

The operator of the Symbolic SHOP e- shop is Martin Halma, ID 87323702 , Pod drahou 21 , 28123 Starý Kolín, Czech Republic.

What personal information we collect and why we collect it

We collect from you the data we need to process your purchase, ie your name, address, telephone, e-mail, IP address. 

All this data is automatically deleted after 15 months from the date of the order.

Comments

When visitors add a comment to this site, the data displayed in the comment form is collected, as well as the visitor’s IP address and the user agent string defining the browser, which helps to detect spam.

Service Gravatar may be provided by an anonymous chain made up of your email address (also called hashes ), which allows to determine if this service you use. Gravatar’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Average

If you are uploading images to this site, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS). Site visitors can download and view any location data from images on the site.

Contact forms

In the contact forms, we require your contact details, ie name, e-mail and telephone number. We do not provide this data to third parties. 

Cookies

If you add a comment to our site, you can allow the storage of names, email addresses and websites in cookies . In this way, we try to increase your comfort, when you write a new comment, you will not have to fill in this information again. These cookies will have a lifespan of one year.

If you visit our login page, we set temporary cookies to verify that your browser accepts cookies . This cookie does not contain any personal data and will be canceled when the browser is closed.

When logging in, we will also set several cookies for storing your login data and for setting the screen display. Login cookies have a lifespan of two days and display settings cookies have a lifespan of one year. If you confirm the “Remember me” option, your login will take two weeks. If you log out of your account, login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, another cookie will be stored in your browser . This cookie does not contain any personal data and simply indicates the ID of the post you just edited. It will expire after 1 day.

Embedded content from other sites

Posts on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the same way as if a visitor visited another website.

This website may collect data about you, use cookies , embed additional tracking from third parties and track your interaction with this embedded content, including tracking the interaction with embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

We do not collect any analytical data.

Who we share your information with

We do not share your data with anyone. 

How long we keep your data

If you add a comment, the comment and its metadata will be kept indefinitely. The data is stored for the purpose of automatic recognition and approval of all subsequent comments, instead of holding them in the moderation queue.

For users who register on this site (if they have this option), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Webmasters can also view and edit this information.

What are your rights?

If you have an account on this site or have added comments here, you can request to receive an export file for the personal information we hold about you, including any information you have provided to us. You can also request the removal of any personal information we hold about you. This option does not include data that we are required to retain for administrative, legal or security reasons.

Where do we send your data?

Visitor comments can be checked through an automated spam detection service that can be located abroad. Otherwise, we do not send your data anywhere.

Your contact details

In case of any questions, contact us by e-mail info@symbolic.cz or dastin@symbolic.cz 

Additional information

How we protect your personal information

We protect your data via a secure connection and only one person has access to it via login. 

What information leakage procedures do we have

We hope that this will not happen, we do our best for that… J

From which third parties do we obtain personal data?

We do not collect data from third parties.

What automated decisions do we make and / or profile user data

Don’t expect anything like that from us.

Source: WooCommerce

This section of text contains basic information about the personal information you collect. However, depending on the settings and plugins you use, the data collected may vary. We recommend consulting a lawyer and adjusting or checking the information displayed in the privacy policy.

We collect information about you during the purchasing process on our e- shop .

What data do we collect and store

While visiting our site, we will monitor:

 • Products already viewed: we can use this information to display products that have already been viewed.
 • Location, IP address and browser type: we use this data, for example, to calculate taxes and postage
 • Delivery address: We ask you to enter this information due to the preliminary calculation of the price for transport before you create the order and the goods will be sent to you.

Files Cookies also use to monitor the cart while browsing our site.

If you shop with us, we will ask you for information such as your name, billing address, delivery address, email address, telephone number, credit card / payment details, as well as optional information about your account such as username and password. This information will be used for purposes such as:

 • Submit your account and order information
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payment and prevent fraud
 • Set up your account in our store
 • Follow all the laws we have, such as calculating taxes
 • Improve the offer of our stores
 • Send marketing messages if you decide to subscribe to them.

If you create an account, we will store your name, address, email and telephone number, which will be used in the future to fill in the cash register page.

We usually store your information for as long as we use it for the purposes for which it was requested, after which it is no longer legally necessary to keep it. For example, we keep order information for 15 months for tax and accounting purposes. This information includes your name, email, billing and shipping address.

We will also retain comments or reviews if you choose to post them.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide. For example, both Administrators and Store Managers have access to:

 • Order information, such as what was purchased, when it was purchased, and where the goods should be shipped, and
 • Customer information such as your name, email address, billing and delivery address.

Our team members have access to this information to help process orders, refunds, and provide customer support.

What we share with others

We share information with third parties to help us process your orders and the services we provide, such as PayPal and Stripe payment gateways .

Payments

We make payments using PayPal and Stripe services . These services ask you for the data associated with the successful payment of the order (ie PayPal account information or credit or debit card number). 

cs_CZČeština