Všeobecné obchodní podmínky

ENGLISH BELLOW!

1 EUR = 25 CZK

Na e-shopu používáme výše uvedený kurz. Berte to prosím na vědomí.
We use the exchange rate mentioned above. Please keep this in mind when purchasing.

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
  Martin Halma
  IČ: 87323702
  se sídlem: Pod drahou 21, 281 23, Starý Kolín – Bašta
  email: info@symbolic.cz
  (dále jen „prodávající“)
 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://shop.symbolic.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, prostřednictvím služby PayPal na PayPal účet prodávajícího nebo prostřednictvím platební brány Stripe.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  – ode dne převzetí zboží,
  – ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  – ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  – poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  – o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  – o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  – o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  – dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  – dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  – dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  – dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  – dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  – v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  – zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  – výměnu za nové zboží,
  – opravu zboží,
  – přiměřenou slevu z kupní ceny,
  – odstoupit od smlouvy.
 3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  – pokud má zboží podstatnou vadu,
  – pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo
  – vad po opravě,
  – při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2.11.2020.


ENGLISH:

I.

Basic provision

 1. These general business conditions (hereinafter referred to as ” business conditions “) are issued in accordance with § 1751 et seq. Act No. 89/2012 Coll., Civil Code (hereinafter referred to as the “ Civil Code ”)
  Martin Halma
  ID: 87323702
  with registered office: Pod drahou 21, 281 23, Starý Kolín – Bašta, Czech Republic
  email: info@symbolic.cz
  (hereinafter referred to as the “ seller “)
 2. These terms and conditions govern the mutual rights and obligations of the seller and a natural person who enters into a purchase contract outside his business as a consumer or within his business (hereinafter ” buyer “) through a web interface located on the website available at http : //shop.symbolic.cz (hereinafter referred to as ” online store “). 
 3. The provisions of the business conditions are an integral part of the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of these terms and conditions.
 4. These terms and conditions and the purchase contract are concluded in the Czech language. 

II.

Information on goods and prices

 1. Information about the goods, including the prices of individual goods and their main properties are given for individual goods in the online store catalog. The prices of the goods are stated including value added tax, all related fees and costs for the return of the goods, if the goods cannot, by their nature, be returned by the usual postal route. The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the online store. This provision does not preclude the conclusion of a purchase contract under individually agreed conditions.  
 2. All presentation of goods placed in the online store catalog is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods.
 3. Information on the costs associated with the packaging and delivery of goods is published in the online store. Information on costs associated with the packaging and delivery of goods listed in the online store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.
 4. Any discounts with the purchase price of the goods cannot be combined with each other, unless the seller agrees otherwise with the buyer.  

III.

Ordering and concluding a purchase contract

 1. The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer himself. These costs do not differ from the basic rate. 
 2. The buyer orders the goods in these ways through his customer account, if he has made a previous registration in the online store or by filling out an order form without registration.
 3. When placing an order, the buyer chooses the goods, the number of pieces of goods, the method of payment and delivery.
 4. Before sending the order, the buyer is allowed to check and change the data he entered in the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the order button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. The condition for the validity of the order is the completion of all mandatory information in the order form and confirmation from the buyer that he has read these terms and conditions. 
 5. Immediately after receiving the order, the seller will send the buyer a confirmation of receipt of the order to the email address that the buyer entered when ordering. This confirmation is automatic and is not considered a contract. Attached to the confirmation are the current business conditions of the seller. The purchase contract is concluded only after the acceptance of the order by the seller. Notice of receipt of the order is delivered to the buyer’s email address.
 6. In the event that any of the requirements specified in the order cannot be met by the seller, he will send the amended offer to the buyer’s email address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by the buyer’s confirmation of acceptance of this offer to the seller to his email address specified in these terms and conditions. 
 7. All orders accepted by the seller are binding. The buyer can cancel the order until the buyer receives a notification of receipt of the order by the seller. The buyer can cancel the order by phone to the phone number or email of the seller specified in these terms and conditions. 
 8. In the event that there is an obvious technical error on the part of the seller when stating the price of goods in the online store or during ordering, the seller is not obliged to deliver the goods to the buyer for this obviously incorrect price, even if the buyer was sent an automatic confirmation of receipt under these terms and conditions. The seller informs the buyer of the error without undue delay and sends the amended offer to the buyer to his email address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by a confirmation of acceptance by the buyer to the email address of the seller.    

IV.

Customer’s account

 1. Based on the buyer’s registration made in the online store, the buyer can access his customer account. The buyer can order goods from his customer account. The buyer can also order goods without registration.
 2. When registering in the customer’s account and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the buyer in the customer account and when ordering goods are considered correct by the seller.
 3. Access to the customer’s account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his customer account. The seller is not responsible for any misuse of the customer account by third parties. 
 4. The buyer is not entitled to allow the use of the customer account to third parties.
 5. The seller may cancel the user account, especially if the buyer no longer uses his user account, or if the buyer violates its obligations under the purchase agreement and these terms and conditions.
 6. The buyer acknowledges that the user account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment of the seller, or. necessary maintenance of third party hardware and software.

IN.

Payment terms and delivery of goods

 1. The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement may be paid by the buyer by cashless transfer to the seller’s bank account, via PayP al to the seller’s PayPal account or via the Stripe payment gateway.
 2. Together with the purchase price, the buyer is obliged to reimburse the seller for the costs associated with the packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise below, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods.
 3. In the case of non-cash payment, the buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller’s bank account.
 4. The seller does not require any advance payment or other similar payment from the buyer. Payment of the purchase price before sending the goods is not a deposit.
 5. The goods are delivered to the buyer to the address specified by the buyer of the order.
 6. The choice of delivery method is made during the ordering of goods.
 7. The costs of delivery of goods depending on the method of dispatch and receipt of goods are specified in the buyer’s order and in the order confirmation by the seller. In the event that the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.   
 8. If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery.
 9. Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier.
 10. The seller will issue a tax document – invoice to the buyer. The tax document is sent to the buyer’s email address.
 11. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price for the goods, including delivery costs, but first by taking over the goods. Liability for accidental destruction, damage or loss of the goods passes to the buyer at the time of receipt of the goods or the moment when the buyer was obliged to take over the goods, but did not do so in violation of the purchase contract.  

VI.

Withdrawal from the contract

 1. A buyer who has concluded a purchase contract outside his business as a consumer has the right to withdraw from the purchase contract.
 2. The period for withdrawal from the contract is 14 days
  – from the date of receipt of goods,
  – from the date of receipt of the last delivery of goods if the subject of the contract is several types of goods or delivery of several parts,
  – from the date of receipt of the first delivery of goods if the subject of the contract is regular recurring delivery of goods.
 3. The buyer can among other things, to withdraw from the contract:
  – the provision of services if they were satisfied with his prior express consent, before the deadline for withdrawal and selling pre-contractual told the buyer that this case does not have the right to withdraw from the contract
  – for the supply goods or services the price of which depends on financial market fluctuations independently of the seller’s will and which may occur during the withdrawal period,
  – the supply of alcoholic beverages which may be delivered after thirty days and the price of which depends on financial market fluctuations at the will of the seller,
  – the delivery of goods that have been modified according to the wishes of the buyer or for his person,
  – the delivery of perishable goods, as well as goods that were irretrievably mixed with other goods after delivery,
  – delivery of goods in sealed packaging, which the buyer has removed from the packaging and cannot be returned for hygienic reasons,
  – delivery of an audio or video recording or computer tion program, if breached their original packaging
  – the supply of newspapers, periodicals or magazines,
  – supply of digital content, if not supplied on a tangible medium and came with the prior express consent of the buyer before the deadline for withdrawal and selling pre-contractual informed buyer , that in such a case he has no right to withdraw from the contract,
  – in other cases specified in § 1837 of the Civil Code.
 4. In order to comply with the withdrawal period, the buyer must send a statement of withdrawal within the withdrawal period.
 5. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use the sample withdrawal form provided by the seller. Withdrawal from the purchase contract will be sent by the buyer to the email or delivery address of the seller specified in these terms and conditions. The seller will immediately confirm to the buyer the receipt of the form.  
 6. The buyer who has withdrawn from the contract is obliged to return the goods to the seller within 14 days of withdrawal from the contract to the seller. The buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to their nature by regular mail.
 7. If the buyer withdraws from the contract, the seller will return to him immediately, but no later than 14 days from the withdrawal from the contract, all funds, including delivery costs, which he received from him, in the same way. The seller will return the money received to the buyer in another way only if the buyer agrees and if he does not incur additional costs.
 8. If the buyer has chosen other than the cheapest method of delivery of goods offered by the seller, the seller will reimburse the buyer the cost of delivery of goods in the amount corresponding to the cheapest offered method of delivery of goods.
 9. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the funds received to the buyer before the buyer hands over the goods or proves that he sent the goods to the seller.
 10. The buyer must return the goods to the seller undamaged, unworn and uncontaminated and, if possible, in the original packaging. The seller is entitled to unilaterally set off the right to compensation for damage to the goods against the buyer’s right to a refund of the purchase price.
 11. The seller is entitled to withdraw from the purchase contract due to the sale of stock, unavailability of goods, or when the manufacturer, importer or supplier of goods has interrupted the production or import of goods. The seller immediately informs the buyer via the email address specified in the order and returns within 14 days of notification of withdrawal from the purchase contract all funds, including delivery costs received from him under the contract, in the same way or in the manner specified by the buyer.

VII.

Defective performance rights 

 1. The seller responds to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller responds to the buyer that at the time the buyer takes over the goods:
  – the goods have the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, have the characteristics described by the seller or manufacturer or expected by the buyer. based advertising carried out by them,
  – the goods are suitable for the purpose, which for its use vendor lists or to which the goods of this type are normally used
  – the goods corresponding to the quality or making the agreed sample or template, if it was the quality or performance determined by an agreed sample or template,
  – the goods in appropriate amounts, or extent, of weight and
  – the goods comply with regulatory requirements.
 2. If the defect becomes apparent within six months of receipt of the goods by the buyer, it is considered that the goods were defective at the time of receipt. The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in consumer goods within twenty-four months of receipt. This provision shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed, to wear and tear of the goods caused by their normal use, to second-hand goods to a defect corresponding to the degree of use or wear the goods had when taken over by the buyer, or this due to the nature of the goods.   
 3. In the event of a defect, the buyer may submit a complaint to the seller and request:
  – exchange for new goods,
  – repair of the goods,
  – a reasonable discount on the purchase price,
  – withdraw from the contract.
 4. The buyer has the right to withdraw from the contract,
  – if the goods have a material defect,
  – if he can not use the thing properly for the recurrence of the defect, or
  – defects after repair,
  – in the case of a large number of defects of the goods.
 5. The seller is obliged to accept the complaint in any establishment in which the acceptance of the complaint is possible, or in the registered office or place of business. The seller is obliged to issue a written confirmation to the buyer about when the buyer exercised the right, what is the content of the complaint and what method of handling the complaint requires the buyer, as well as confirmation of the date and manner of handling the complaint, including confirmation of repair and duration, or written justification. rejection of the complaint.
 6. The seller or an employee authorized by him will decide on the complaint immediately, in complex cases within three working days. This period does not include the time appropriate to the type of product or service required for a professional assessment of the defect. Complaints, including the elimination of defects, must be resolved immediately, no later than 30 days from the date of the complaint, unless the seller and the buyer agree on a longer period. The expiration of this period in vain is considered a material breach of contract and the buyer has the right to withdraw from the purchase contract. The moment of claim is considered to be the moment when the expression of the will of the buyer (exercise of the right from defective performance) occurs to the seller.
 7. The seller informs the buyer in writing about the result of the complaint.
 8. The right of defective performance does not belong to the buyer, if the buyer knew before taking over the thing that the thing has a defect, or if the buyer caused the defect himself.
 9. In the case of a justified complaint, the buyer has the right to reimbursement of purposefully incurred costs incurred in connection with the complaint. The buyer can exercise this right from the seller within one month after the expiration of the warranty period.
 10. The buyer has the choice of the method of complaint.
 11. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.   
 12. Other rights and obligations of the parties related to the seller’s liability for defects are regulated by the seller’s complaint procedure. 

VIII.

Delivery

 1. The Contracting Parties may deliver all written correspondence to each other by electronic mail.
 2. The buyer delivers correspondence to the seller to the email address specified in these terms and conditions. The seller delivers correspondence to the buyer to the email address specified in his customer account or in the order.  

IX.

Out-of-court dispute resolution

 1. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet address: https://adr.coi.cz/cs, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract . The online dispute resolution platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under a purchase agreement.    
 2. European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 . May 2013 to resolve consumer disputes online and on amending Regulation (EC) no. 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (Regulation on consumer ODR online).    
 3. The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade licensing is performed within the scope of its competence by the relevant trade licensing office. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection. 

X.

Final Provisions

 1. All agreements between the seller and the buyer with the laws of the Czech Republic. If the relationship established by the purchase contract contains an international element, then the parties agree that the relationship is governed by the law of the Czech Republic. This does not affect the consumer’s rights arising from generally binding legal regulations.
 2. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. 1 let. e) of the Civil Code. 
 3. All rights to the seller’s website, in particular the copyright to the content, including page layout, photos, films, graphics, trademarks, logos and other content and elements, belong to the seller. It is forbidden to copy, modify or otherwise use the website or any part thereof without the consent of the seller. 
 4. The seller is not responsible for errors caused by third party interventions in the online store or as a result of its use contrary to its purpose. When using the online store, the buyer may not use procedures that could adversely affect its operation and may not perform any activity that could allow him or third parties to interfere or use the software or other components that make up the online store and use the online store, or its parts or software in such a way that would be contrary to its purpose or purpose.
 5. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.
 6. The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible. 
 7. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.
 8. Attached to the terms and conditions is a sample form for withdrawal from the contract.

These terms and conditions take effect on 2.11.2020.

cs_CZČeština